Background Image

REGULAMIN

 • KLUBU

  1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
  2. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
  3. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  4.Zabrania się wnoszenia do lokalu profesjonalnego sprzętu fotograficznego w celach prywatnych ( i nie tylko ). Zrobieniem profesjonalnych zdjęć zajmuje się fotograf klubowy.
  5. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt. 3 regulaminu
  6. Do lokalu nie będą wpuszczane osoby : nietrzeźwe, w strojach sportowych, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 3 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem oddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 4 regulaminu, oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu.
  7. Do Klubu mają wstęp w soboty jedynie osoby powyżej 21-go roku życia a środy i piątki od 18 roku życia. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku.
  8. Pierwszeństwo wstępu do Clubu X-Demon mają posiadacze kart członkowskich VIP.
  9. O wejściu osób do Klubu decyduje selekcjoner.
  10. Pracownicy ochrony oraz selekcja Klubu mają prawo nie podać powodu, dla którego osoba trzecia została nie wpuszczona do lokalu.
  11. W przypadku braku miejsca w Klubie, ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości.
  12. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
  13. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo.
  14. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu oraz przyjęte normy zachowania będą usuwane z lokalu. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
  15. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia, lub niestosownego zachowania się, ochrona ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji.
  16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Clubu.
  17. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem oznakowanych i przystosowanych do tego sal dla palących. Osoby przebywające nas salach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
  18. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub X-Demon dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.
  19. Prosimy nie wnosić własnych napojów bądź jedzenia bez wcześniejszych pisemnych ustaleń z kierownictwem klub.
  20. Prosimy nie wnosić własnego alkoholu, w przypadku naruszenia tego zakazu alkohol będzie konfiskowany na czas imprezy, a gość zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł/but.
  21. Osoby powołujące się na kartę stałego klienta prosimy o okazywanie ich naszym pracownikom przy wejściu do lokalu.
  22. Rezerwacje stolików są płatne. Stolik należy opłacić najpóźniej do godziny 23:00 dnia imprezy, w przypadku braku opłaty rezerwacja przepada. Opłaty za rezerwacje dokonywane w zewnętrznym systemie emenago nie podlegają zwrotowi.
  23. Zakazuje się wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez.
  24. Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami.
  25. Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
  26.Klub nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, na które klub nie miał wpływu, tzn. brak energii dostarczanej przez firmę zewnętrzną, brak zasięgu w terminalach, oraz w przypadku innych sytuacji nie wymienionych powyżej.
  27.Opłata za wstęp do Klubu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku opuszczenia klubu przez gościa czy braku jego satysfakcji.

  28. Bilet wstępu do Klubu jest biletem jednorazowym, tzn. na podstawie jednego zakupionego biletu klient wejdzie do klubu tylko raz. Dobrowolne opuszczenie lokalu (przejście przez bramki ), przy ponownej chęci wejścia wymaga zakupu biletu w takiej samej cenie jak ustalona jest danego wieczoru.

 • SZATNI

  1. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego klienta korzystającego z szatni.
  2. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży wynosi 3zł w piątki, 4zł w soboty i dodatkowe imprezy specjalne.
  3. Wydany numerek jest podstawą do wydania kurtki
  4. Za Zgubienie numerka z szatni i odebranie odzieży przez osoby trzecie, które znalazły dany numerek, nie ponosimy odpowiedzialności. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę Klubu.
  5. W sytuacji gdy Klient zgubi numerek i chciałby odebrać kurtkę podając tylko opis odzieży - pracownik klubu X-Demon może - jeśli pozwala mu na to czas pracy poszukać danej odzieży, jednak nie musi tego robić. W zaistniałej sytuacji klient może poczekać do końca trwania imprezy i wtedy zostanie mu wydana odzież po opisie (jeśli jeszcze znajduje się w szatni).Opis odzieży musi być szczegółowy i konkretny.
  6. W sytuacji gdy Klient zgubi numerek, nie ponosimy odpowiedzialności za brak kurtki na danym wieszaku.
  7. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.
  8. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży z szatni - bez posiadania numerku, decyduje kierownictwo Klubu.
  9. W przypadku zagubienia kurtki z winy obsługi Klubu (po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem) klientowi przysługuje rekompensata pieniężna w wysokości 150 zł.
  10. Nie ponosimy również odpowiedzialności za drobne rzeczy (szaliki, czapki, rękawiczki, bluzki) pozostawione w rękawach, które nie zostały prawidłowo zabezpieczone.
  11. Na życzenie klienta dopuszcza się przyjęcie 2 sztuk odzieży lub rzeczy na przechowanie wspólne (2 sztuki odzieży na jednym wieszaku), jednak tylko na odpowiedzialność klienta.
  12. Rzeczy pozostawione w szatni prosimy odbierać w piątki i soboty między 21:00 a 22:00
  13. Opłata za zgubiony numerek wynosi 20 zł
  14. Rzeczy pozostawione w szatni przetrzymujemy 14 dni. Po upływie tego czasu rzeczy oddawane są do Domu Dziecka.
  15. Paragon jest podstawą reklamacji.